Читаоница

Читаоница је просторија опремљена за коришћење архивске грађе и библиотечког фонда Историјског архива Зрењанин.

За истраживање је доступна сва архивска грађа за коју су урађена информативна средства.

Није доступна: несређена, оболела архивска грађа за коју није урађена копија и грађа чије је коришћење ограничио стваралац приликом предаје грађе у Архив.

Архивску грађу може да користи сваки држављанин Републике Србије и под условима одређеним Одлуком о коришћењу архивске грађе у Историјском архиву Зрењанин, са којом ће бити упознат када се пријави за истраживање.

Страни држављани који желе да користе архивску грађу морају да добију дозволу за истраживање од Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање Владе Аутономне Покрајине Војводине.

За добијање дозволе неопходно је послати захтев поштом или е-mail-ом Историјском архиву Зрењанин.

Захтев се прослеђује Секретаријату и по добијању одговора обавештавамо подносиоца захтева о одлуци Секретаријата.

Процедура за добијање дозволе траје до 30 дана.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Лично, сваког дана од 8 до 14 часова или телефоном, овлашћеном раднику архива.

Потребно понети са собом личну карту или пасош.

Приликом пријављивања у читаоницу, попуњава се матични лист корисника.

После избора грађе неког фонда или збирке за истраживање, попуњава се захтев за издавање архивске грађе.

Једним захтевом може се издати на коришћење грађа само једног фонда.

Дневно се може издати на коришћење 5 књига, или десет предмета, или 3 кутије списа.

Раритетна документа која Архив поседује могу се користити од 8 до 14 часова.

Захтев за издавање оваквих докумената се обнавља сваког дана.

По једном захтеву може се издати само један документ.

УСЛУГЕ ЧИТАОНИЦЕ

На захтев корисника Историсјког архива Зрењанина може да изда фотокопије, фотографије и дигиталне копије докумената.

Захтев за фотокопирање даје се овлашћеном лицу, а оно обавештава корисника када може да подигнете копије.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА

Уколико се истражује архивска грађа ради писања стручног рада или књиге корисник је у обавези да Архиву пошаље примерак  објављеног рада или књиге.

Радно време

Радно време читаонице је од 8 до 14 часова, сваког радног дана од понедељка до петка.